Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
С Днем учителя!
Голосование
Что вы ждёте от нового учебного года?
Всего 114 человек
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 184 человека

Пра музей

Дата: 8 октября 2015 в 22:47, Обновлено 4 ноября 2019 в 20:45
Автор: Лемза С. В.

             Пра музей

Юрацішкаўскі школьны музей баявой славы быў створаны ў 1964 годзе. У 70-ыя гады ён лічыўся адным з лепшых па колькасці і ўнікальнасці экспанатаў. Кіраўнікамі музея ў розныя гады былі Кавалеўская Зінаіда Іванаўна, Врублеўскі Валянцін Антонавіч, Макуцэвіч Пётр Купрыянавіч.

У 1986 годзе музей часткова разабралі. Самыя каштоўныя экспанаты папоўнілі Гродзенскі гісторыка-краязнаўчы музей, вялікая колькасць экспанатаў была перададзена ў Іўеўскі райкам партыі для афармлення раённага музея, некаторыя экспанаты засталіся ў асабістых калекцыях, і толькі 45 экспанатаў засталося ў школе, якія былі выстаўлены ў кабінеце беларускай мовы і літаратуры. Ад вялікага школьнага музея амаль нічога не засталося.

З 1989 года пачалася крапатлівая праца над зборам матэрыялаў для новага музея. З кожным годам экспанатаў станавілася ўсё больш. Музейны вугалок расшыраўся і папаўняўся новымі экспанатамі. Кіраўнікамі этнагарафічнага вугалка былі Дуніч Галіна Паўлаўна, Вялента Валянціна Іванаўна, Завадскі Алег Міхайлавіч.

У 1999 годзе пад музей быў выдзелены асобны пакой. У 2008 годзе ў выніку капітальнага рамонту школы этнаграфічны музей  быў пераабсталяваны і перанесены ў іншае памяшканне.

3 1999 года па 2016 год кіраўніком музея з’яўлялася Дуніч Г.П. З 2016 па сённяшні дзень кіраўніком школьнага музея з’яўляецца Мінаева Г.С.

Штогод у музеі праводзяцца дэкада музея, дні адкрытых дзвярэй, майстар-класы, практыкуем новыя формы работы: “Музей у чамадане”, “Гісторыя аднаго экспаната”, “Музей у музеі”, “Музей у чамадане для музея”. Рэгулярна праводзяцца экскурсіі для вучняў школы, жыхароў пасёлка, ветэранаў вайны і педагагічнай працы, вучняў школ раёна, выпускнікоў школы, гасцей школы, для настаўнікаў метадычных аб’яднанняў школ раёна, а таксама наведвальнікау раённых і абласных семінараў.

У музеі прадстаўлены экспазіцыі ў двух экспазіцыйных залах: гістарычная і краязнаўчая.

Гісторычная зала. Матэрыялы раскрываюць культурна-асветніцкую дзейнасць, звязаную з работай Юрацішкаўскай школы і яе настаўнікаў.

"Барацьба з нямецка-фашысцкімі захопнікамі” – у раздзеле прадстаўлены дакументы і матэрыялы, звязаныя з першымі баямі 24 Самара – Ульянаўскай дывізіі ў чэрвені – ліпені 1941 года, барацьбой партызан і камсамольцаў – падпольшчыкаў, а таксама акупацыйнага рэжыму і вызвалення пасёлка Юрацішкі ў ліпені 1944 года.

"Яны змагаліся за Радзіму” – фотаздымкі часоў Вялікай Айчыннай вайны, ветэранаў. Успаміны ветэранаў. Расказваецца аб сувязі пакаленняў;

"Пад мірным небам” – экспанаты расказваюць аб станаўленні калгаснага ладу, развіцці сацыяльнай сферы, знакамітых людзях, руху школьных вытворчых брыгад, воінах – афганцах.

Краязнаўчая зала. У раздзеле прадстаўлены прылады працы селяніна , яго быту, фотаздымкі, малюнкі, ксеракопіі дакументаў расказваюць аб узнікненні паселішча, яго ўладальніках.  А таксама змяшчае наступныя раздзелы экспазіцыі 

"Быт селяніна”.  Размешчаны прадметы быта, упрыгожанні жылля, прадметы рэлігійнага накірунку; 

"Бабін кут” – змяшчае усе прыналежнасці гаспадыні для прыгатавання ежы;

"Бытавыя прылады” – змяшчае прылады, з дапамогай якіх падтрымлівалася чыціня, утульнасць і камфорт у хаце,  куток рамёстваў, змяшчае наступныя раздзелы экспазіцыі:

"Бандарства”– гаспадарчыя драўляныя ёмістасці;

"Пляценнне” – утрымлівае рэчы сплеценыя з саломы, лазы, лыка, лёну (кашы, лапці, сявенька, рэзгіні і г.д.);

"Ткацтва” – утрымлівае саматканыя рэчы: ручнікі і посцілкі. ·

"Вышыўка” – змяшчаюцца вышыўкі рознай тэхнікі вышывання, сурвэткі, абрусы, шторы, карціны;

Куток  “Беларуская кухня” прадстаўлены хатнім начыннем: глякі, гладышы, збанкі, гаршкі, патэльні, посуд гаспадарчага прымянення пачатку дваццатага стагоддзя.

Створана група экскурсаводаў. Экскурсаводы праводзяць разнастайныя экскурсіі,і не толькі на беларускай мове.  Прапануем вашай увазе некаторыя з іх.

Экспазіцыі музея

Вучань і настаўнік – вернасці крыло

Школа ў Юрацішках – утульна тут заўжды

Афганістан у лёсе маіх землякоў

Вялікая Айчынная вайна

Вясковая хата

Вясковыя сені

Прылады працы жанчын

Прылады працы мужчын

Бабульчын куфэрак

Збаны, глякі, гарлачыкі

Мамін ручнік – белая дарога ў вечнасць

Калекцыя прасаў

Гадзіннікі

О музее

Юратишковский школьный музей Боевой славы был создан в 1964 году. В 70 - ые годы он считался одним из лучших по количеству и уникальности экспонатов. Руководителями музея в разные годы были Ковалевская Зинаида Ивановна, Врублевский Валентин Антонович, Макуцевич Петр Куприянович.

В 1986 году музей частично разобрали. Самые ценные экспонаты пополнили Гродненский историко-краеведческий музей, большое количество экспонатов было передано в Ивьевский райком партии для оформления районного музея, некоторые экспонаты остались в личных коллекциях, и только 45 экспонатов осталось в школе, которые были выставлены в кабинете белорусского языка и литературы. От большого школьного музея почти ничего не осталось.

С 1989 года началась кропотливая работа над сбором материалов для нового музея. С каждым годом экспонатов становилось все больше. Музейный уголок расширялся и пополнялся новыми экспонатами. Руководителями этногорофического уголка были Дунич Галина Павловна, Велента Валентина Ивановна, Завадский Олег Михайлович.

В 1999 году под музей была выделена отдельная комната. В 2008 году в результате капитального ремонта школы этнографический музей был переоборудован и перенесен в другое помещение.

3 1999 года по 2016 год руководителем музея являлась Дунич Г. П. с 2016 по сегодняшний день руководителем школьного музея является Минаева Г. С.

Ежегодно в музее проводятся декада музея, дни открытых дверей, мастер-классы, практикуем новые формы работы: “Музей в чемодане”, “История одного экспоната”, “Музей в музее”, “Музей в чемодане для музея”. Регулярно проводятся экскурсии для учеников школы, жителей поселка, ветеранов войны и педагогического труда, учеников школ района, выпускников школы, гостей школы, для учителей методических объединений школ района, а также посетителей районных и областных семинаров.

В музее представлены экспозиции в двух экспозиционных залах: историческая и краеведческая.

Исторический зал. Материалы раскрывают культурно-просветительскую деятельность, связанную с работой Юратишковской школы и ее учителей.

"Борьба с немецко – фашистскими захватчиками” – в разделе представлены документы и материалы, связанные с первыми боями 24 Самара – Ульяновской дивизии в июне – июле 1941 года, борьбой партизан и комсомольцев-подпольщиков, а также оккупационного режима и освобождения поселка Юратишки в июле 1944 года.

"Они сражались за Родину –  фотографии времен Великой Отечественной войны, ветеранов. Воспоминания ветеранов. Рассказывается о связи поколений;

"Под мирным небом" – экспонаты рассказывают о становлении колхозного строя, развитии социальной сферы, знаменитых людях, движении школьных производственных бригад, воинах-афганцах.

Краеведческий зал. В разделе представлены орудия труда крестьянина, его быта, фотографии, рисунки, ксерокопии документов рассказывают о возникновении поселения, его владельцах.  А также содержит следующие разделы экспозиции

"Быт крестьянина". Расположены предметы быта, украшения жилища, предметы религиозного направления;

"Бабий угол" – содержит все принадлежности хозяйки для приготовления пищи;

"Бытовые принадлежности" – содержит устройства, с помощью которых поддерживалась чистота, уют и комфорт в доме, уголок ремесел, содержит следующие разделы экспозиции:

"Бондарство" – хозяйственные деревянные емкости;

"Плетение” - содержит вещи сплетенные из соломы, лозы, лыка, льна (коши, лапти, севенька, резгини и т.д.);

"Ткачество" - содержит самотканые вещи: полотенца и покрывала. •

"Вышивка" - помещаются вышивки различной техники вышивания – Салфетки, Скатерти, шторы, картины;

Уголок "Белорусская кухня" представлен домашней начинкой: гляки, крынки, горшочки, сковородки, посуда хозяйственного применения начала двадцатого века.

Создана группа экскурсоводов. Экскурсоводы проводят разнообразные экскурсии, и не только на белорусском языке.  Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

Экспозиции музея

Ученик и учитель-верности крыло

Школа в Юратишках-уютно здесь всегда

Афганистан в судьбе моих земляков

Великая Отечественная война

Деревенская изба

Деревенские сени

Принадлежности работы женщин

Принадлежности работы мужчин

Бабушкин сундучок

Кувшины, гляки, кувшинки

Мамин ручник белая дорога в вечность

Коллекция утюгов

Часы

About the Museum

The museum of military glory of Yuratishki school was created in 1964. In the 70s, it was considered to be one of the best by the number and uniqueness of exhibits. There were different leaders in different years such as Kovalevskaya Zinaida Ivanovna, Wrublewski Valentin Antonovich, Makucevich Peter Kupriyanovich.

In 1986 the museum was partially disassembled. The most valuable exhibits were added to the Grodno historical museum, a large number of exhibits were handed over to Ivie district committee for registration of the district museum, some exhibits remained in private collections, and only 45 items remain in school, which were exhibited in the class of the Belarusian language and literature. Almost nothing is left from the large school museum.

Since 1989, painstaking work has begun to collect the materials for the new museum. Every year there were more and more exhibits. The museum corner was expanded with new exhibits. The leaders of the ethnographic corner were Dunich Galina Pavlovna, Velenta Valentina Ivanovna, Zavadsky Oleg Mikhailovich.

In 1999, a separate room was given for the museum. In 2008, as a result of the major school  renovation, the ethnographic museum was converted and moved to another room.

From 1999 to 2016 the head of the museum was G.P. Dunich. From 2016 to the present day the head of the school museum is G.S. Minaeva.

Every year the museum hosts a decade of the museum, open days, master classes, we practice new forms of work: "Museum in a suitcase”," History of one exhibit”, "Museum in a Museum”," Museum in a suitcase for a Museum". Regular guided tours to school students, villagers, war veterans and pedagogical work, students of schools of the district, graduates of the school, the school for teachers and methodical associations of schools of the district and visitors to the district and regional seminars.

The Museum is located in two exhibition halls: historical and ethnographical.

Historic hall. The materials reveal cultural and educational activities associated with the work of Yuratishki school and its teachers.

"Fight against Nazi invaders” - the section presents documents and materials related to the first battles of the 24th Samara-Ulyanovsk division in June-July 1941, the struggle of partisans and komsomol underground, as well as the occupation regime and the liberation of the village of Yuratishki in July 1944.

"They fought for the Motherland" - photos of the great Patriotic war, veterans. Memories of veterans. It tells about the relationship of generations.

"Under a peaceful sky" - exhibits tell about the formation of the collective farm system, the development of the social sphere, famous people, the movement of school production teams, Afghan soldiers.

The ethnographical room. The section presents the tools of the peasant, his life, photos, drawings, photocopies of documents tell about the origin of the settlement, its owners.  And it also contains the following sections of the exposition:

"Peasant life" - there are household items, home decorations, religious items;

"A woman's corner" - contains all the facilities of the hostess for cooking;

"Household supplies" - contains devices helping cleaning the house, comfort and comfort in the house, crafts corner, contains the following sections of the exhibition:

"Cooperage" - household wooden containers;

"Netting” - contains things woven from straw, vines, bark, flax (cereal, sandals, sewenka, reshine etc.);

"Weaving" - contains self-woven things: towels and bedspreads.

"Embroidery" - placed embroidery of various embroidery techniques-napkins, tablecloths, curtains, paintings;

Area "Belarusian cuisine" presents the homemade stuffing: glace, bowls, pots, pans, utensils for household use of the early twentieth century.

A group of guides has been created. Guides conduct a variety of excursions, and not only in the Belarusian language.  We bring to your attention some of them.

Museum expositions

Student and teacher - loyalty wing

School in Yuratishki-cozy always here

Afghanistan in the fate of my countrymen

Great Patriotic war

Village hut

Village canopy

Devices of women's work

Devices of men's work

Pitchers, peepers, water lilies

Mother's towel - the white road to eternity

Collection of irons

Clock

 Пра музей 

Юрацішкаўскі школьны музей баявой славы быў створаны ў 1964 годзе. У  70-ыя гады ён лічыўся адным з лепшых па колькасці і ўнікальнасці экспанатаў. Кіраўнікамі музея ў розныя гады былі Кавалеўская Зінаіда Іванаўна, Врублеўскі Валянцін Антонавіч, Макуцэвіч Пётр Купрыянавіч.

У 1986 годзе  музей часткова разабралі. Самыя каштоўныя экспанаты папоўнілі Гродзенскі гісторыка-краязнаўчы музей, вялікая колькасць экспанатаў была перададзена ў Іўеўскі райкам партыі для афармлення раённага музея, некаторыя экспанаты засталіся ў асабістых калекцыях, і толькі 45 экспанатаў засталося ў школе, якія былі выстаўлены ў кабінеце беларускай мовы і літаратуры. Ад вялікага школьнага музея амаль нічога не засталося.

З 1989 года пачалася крапатлівая праца над зборам матэрыялаў для новага музея. З кожным годам экспанатаў станавілася ўсё больш. Музейны вугалок расшыраўся і папаўняўся новымі экспанатамі. Кіраўнікамі этнагарафічнага вугалка былі Дуніч Галіна Паўлаўна, Вялента Валянціна Іванаўна, Завадскі Алег Міхайлавіч.

У 1999 годзе пад музей быў выдзелены асобны пакой. У 2008 годзе ў выніку капітальнага рамонту школы этнаграфічны музей  быў пераабсталяваны і перанесены ў іншае памяшканне.

3 1999 года па 2016 год кіраўніком музея з’яўлялася Дуніч Г.П. З 2016 па сённяшні дзень кіраўніком школьнага музея з’яўляецца Мінаева Г.С.

Штогод у музеі праводзяцца дэкада музея, дні адкрытых дзвярэй, майстар-класы, практыкуем новыя формы работы: “Музей у чамадане”, “Гісторыя аднаго экспаната”, “Музей у музеі”, “Музей у чамадане для музея”. Рэгулярна праводзяцца экскурсіі для вучняў школы, жыхароў пасёлка, ветэранаў вайны і педагагічнай працы, вучняў школ раёна, выпускнікоў школы, гасцей школы, для настаўнікаў метадычных аб’яднанняў школ раёна, а таксама наведвальнікау раённых і абласных семінараў.

У музеі прадстаўлены экспазіцыі ў двух экспазіцыйных залах: гістарычная і краязнаўчая.

Гісторычная зала. Матэрыялы раскрываюць культурна-асветніцкую дзейнасць, звязаную з работай Юрацішкаўскай школы і яе настаўнікаў.

"Барацьба з нямецка-фашысцкімі захопнікамі” – у раздзеле прадстаўлены дакументы і матэрыялы, звязаныя з першымі баямі 24 Самара – Ульянаўскай дывізіі ў чэрвені – ліпені 1941 года, барацьбой партызан і камсамольцаў – падпольшчыкаў, а таксама акупацыйнага рэжыму і вызвалення пасёлка Юрацішкі ў ліпені 1944 года.

"Яны змагаліся за Радзіму” – фотаздымкі часоў Вялікай Айчыннай вайны, ветэранаў. Успаміны ветэранаў. Расказваецца аб сувязі пакаленняў;

"Пад мірным небам” – экспанаты расказваюць аб станаўленні калгаснага ладу, развіцці сацыяльнай сферы, знакамітых людзях, руху школьных вытворчых брыгад, воінах – афганцах.

Краязнаўчая зала. У раздзеле прадстаўлены прылады працы селяніна , яго быту, фотаздымкі, малюнкі, ксеракопіі дакументаў расказваюць аб узнікненні паселішча, яго ўладальніках.  А таксама змяшчае наступныя раздзелы экспазіцыі 

"Быт селяніна”.  Размешчаны прадметы быта, упрыгожанні жылля, прадметы рэлігійнага накірунку; 

"Бабін кут” – змяшчае усе прыналежнасці гаспадыні для прыгатавання ежы;

"Бытавыя прылады” – змяшчае прылады, з дапамогай якіх падтрымлівалася чыціня, утульнасць і камфорт у хаце,  куток рамёстваў, змяшчае наступныя раздзелы экспазіцыі:

"Бандарства”– гаспадарчыя драўляныя ёмістасці;

"Пляценнне” – утрымлівае рэчы сплеценыя з саломы, лазы, лыка, лёну (кашы, лапці, сявенька, рэзгіні і г.д.);

"Ткацтва” – утрымлівае саматканыя рэчы: ручнікі і посцілкі. ·

"Вышыўка” – змяшчаюцца вышыўкі рознай тэхнікі вышывання, сурвэткі, абрусы, шторы, карціны;

Куток  “Беларуская кухня” прадстаўлены хатнім начыннем: глякі, гладышы, збанкі, гаршкі, патэльні, посуд гаспадарчага прымянення пачатку дваццатага стагоддзя.

Створана група экскурсаводаў. Экскурсаводы праводзяць разнастайныя экскурсіі,і не толькі на беларускай мове.  Прапануем вашай увазе некаторыя з іх.

Экспазіцыі музея

Вучань і настаўнік – вернасці крыло

Школа ў Юрацішках – утульна тут заўжды

Афганістан у лёсе маіх землякоў

Вялікая Айчынная вайна

Вясковая хата

Вясковыя сені

Прылады працы жанчын

Прылады працы мужчын

Бабульчын куфэрак

Збаны, глякі, гарлачыкі

Мамін ручнік – белая дарога ў вечнасць

Калекцыя прасаў

Гадзіннікі

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.